Podmínky členství v e-Finance Clubu

Obecná ustanovení

1. Členem e-Finance Clubu se může stát každá fyzická osoba, která splní následující podmínky:

• podá elektronickou nebo písemnou přihlášku, kde uvede své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště včetně kontaktního telefonu a e-mailu,

• splní podmínky členství e-Finance Clubu.

2. Členství člena e-Finance Clubu vzniká schválením přihlášky ze strany provozovatele klubu – společnosti e-Finance, a.s. který žadatele elektronicky vyrozumí na jím vyplněný email.

3. Členství zaniká:

• zrušením členství při vystoupení člena nebo v důsledku neplnění povinností člena e-Finance Clubu,

• vyloučením člena pro zvlášť závažné porušení povinností člena,

• úmrtím člena.

4. Za zvlášť závažné porušení se považuje zejména:

• Způsobení škody e-Finance Clubu zaviněné jednáním člena

• Porušení jakékoli povinnosti, která je mu uložena těmito podmínkami, popřípadě jiným prokazatelným způsobem.

5. Provozovatel e-Finance Clubu nebo jím pověřený pracovník má právo vykázat člena e-Finance Clubu z klubových prostor, pokud by člen v zařízeních e-Finance Clubu svým chováním obtěžoval nebo dokonce ohrožoval ostatní členy nebo hosty nebo pokud by jinak porušoval povinnosti člena e-Finance Clubu. Výše uvedené se považuje za zvlášť závažné porušení povinností člena e-Fianace Clubu.

Práva a povinnosti člena e-Finance Clubu

1. Člen e-Finance Clubu má právo zejména využívat všech výhod e-Finance Clubu, kdy aktuální výčet veškerých výhod je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách e-Finance Clubu.

2. Člen e-Finance Clubu má tyto povinnosti:

• V prostorách hotelu eFi Palace Hotel se smí pohybovat pouze v oblečení odpovídajícímu obecně známému dress codu minimálně na úrovni „smart casual“, což pro výklad těchto podmínek znamená, že by oděv měl být minimálně neformální, ale zároveň elegantní. Vítaný je oděv formální a elegantní. Nepřípustný je oděv viditelně opotřebovaný, znečištěný, nespolečenský.

• K majetku e-Finance Clubu se přistupovat s náležitou péčí.

3. Členství v e-Finance Clubu je vázáno pouze na osobu člena a je nepřenosné.

4. Nový člen e-Finance Clubu prohlašuje:

• že byl seznámen s podmínkami a cíli e-Finance Clubu,

• že souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odesláním či vyplněním přihlášky vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a to těch, které v této přihlášce provozovateli klubu poskytuje, za účelem evidence členů klubu e-Finance Club a se zasíláním informačních mailů společnosti e-Finance, a.s. a jejích dceřiných společností. Tento souhlas člen uděluje i na dobu 10 let od ukončení členství v klubu.